Saltar al contenido principal
Buscar Buscador
Salir

Encuentra lo que estás buscando

Política de Privacidade

Identificación dos responsables do tratamento

 • Corresponsables: Banco de España, con NIF Q-2802472-G e domicilio social na rúa de Alcalá, n.º 48, 28014, Madrid; e Comisión Nacional do Mercado de Valores (en diante, «CNMV»), con NIF Q-2891005-G e domicilio social na rúa Edison n.º 4, 28006, Madrid.
 • Delegado de Protección de Datos (DPD): O Usuario pode contactar cos DPD dos corresponsables, por medio do seguinte enderezo dpd@finanzasparatodos.es. Con todo, para o exercicio de dereitos en materia de protección de datos deberá dirixirse ao enderezo derechospd@finanzasparatodos.es.


Información e consentimento

Mediante a lectura da presente Política de Privacidade, o Usuario queda informado sobre a forma en que Banco de España e CNMV solicitan, tratan e protexen os datos de carácter persoal que lle son facilitados a través do sitio web www.diadelaeducacionfinanciera.es en diante, o «Sitio web», así como os propios da súa conexión e navegación e aqueloutros datos que poida facilitar nun futuro a Banco de España e CNMV no ámbito de actuación do Plan de Educación Financeira.

O Usuario debe ler con atención esta Política de Privacidade, que foi redactada de forma clara e sinxela, para facilitar a súa comprensión, e determinar libre e voluntariamente se desexa facilitar os seus datos persoais, ou os de terceiros, a Banco de España e CNMV.


Obrigatoriedade de facilitar os datos

Os datos solicitados nos formularios accesibles desde o Sitio web son, con carácter xeral, obrigatorios (salvo que no campo requirido especifíquese o contrario) para cumprir coas finalidades establecidas. Por tanto, se non se facilitan os mesmos ou non se facilitan correctamente, tales finalidades non poderán ser atendidas.


Con que finalidade tratarán Banco de España e CNMV os datos persoais do usuario e durante canto tempo?

En función das solicitudes do Usuario, os datos persoais solicitados serán tratados polo Banco de España e CNMV conforme ás seguintes finalidades, todas elas encadradas dentro do ámbito de actuación do Plan de Educación Financeira:

 • Coordinar a colaboración entre os diferentes axentes participantes no Plan de Educación Financeira, así como estudar e promover a incorporación de novos colaboradores que puidesen resultar de interese en relación co sector ao que pertencen, así como polo público ao que se dirixen.
 • Xestionar as candidaturas presentadas en relación cos «PREMIOS FINANZAS PARA TODOS», así como a súa avaliación e posterior divulgación dos gañadores dos devanditos premios.
 • Realizar avaliacións do programa de educación financeira polos centros de ensino, así como solicitar as opinións do profesorado involucrado no programa co obxectivo de ampliar os materiais e recursos. Neste sentido, realizar enquisas sobre cultura financeira para identificar as áreas de coñecemento susceptibles de reforzo co obxectivo de establecer a base sobre a que medir a efectividade dos programas de educación financeira.
 • Xestionar as solicitudes formuladas por parte do Usuario para a realización dos diversos cursos de formación en materia de educación financeira, programa escolar e concurso.
 • Xestionar a subscrición ao boletín electrónico do Plan de Educación Financeira e posterior remisión da mesma.
 • Xestionar as súas solicitudes de contacto con Banco de España e CNMV dentro do ámbito do Plan de Educación Financeira a través das canles dispostas para iso.

Os datos do Usuario serán conservados durante o prazo necesario para o cumprimento de cada finalidade descrita ou ata que o Usuario solicite a súa baixa a Banco de España e CNMV, opóñase ou revogue o seu consentimento.


Que datos do usuario tratarán o Banco de España e CNMV como corresponsables do tratamento?

O Banco de España e CNMV poderán tratar as seguintes categorías de datos, en función da solicitude realizada polo Usuario:

 • Datos identificativos: nome, apelidos
 • Datos de contacto: Enderezo postal, teléfono móbil, enderezo de correo electrónico.
 • Identificadores de IT: Enderezo IP.
 • Documento nacional de identidade ou outro acreditativo.
 • Datos de xeolocalización.
 • Datos de características persoais: data de nacemento, sexo, nacionalidade.

En caso de rexistro e/o acceso mediante unha conta de terceiros, o Banco de España e CNMV poderán recompilar e acceder a certa información do perfil do Usuario da rede social correspondente, unicamente para fins administrativos internos e/o para as finalidades indicadas anteriormente.

No caso de que o Usuario facilite datos de terceiros, manifesta contar co consentimento dos mesmos e comprométese a trasladar ao interesado, titular dos devanditos datos, a información contida na presente Política de Privacidade, eximindo a Banco de España e CNMV de calquera responsabilidade neste sentido. Con todo, o Banco de España e CNMV poderán levar a cabo as verificacións necesarias para constatar este feito, adoptando as medidas de dilixencia debida que correspondan, conforme á normativa de protección de datos.


Cal é a lexitimación do tratamento dos teus datos?

Os tratamentos de datos necesarios para o cumprimento das referidas finalidades que precisen do consentimento do Usuario para a súa realización, non se levarán a cabo sen contar con este.

Así mesmo, no caso de que o Usuario retirase o seu consentimento a calquera dos tratamentos, iso non afectará á licitude dos tratamentos efectuados con anterioridade.

Igualmente, poden darse determinadas imitacións a devandita retirada, cando a mesma afecte o tratamento de datos de terceiros. Para revogar o devandito consentimento, o Usuario poderá contactar con Banco de España e CNMV no enderezo derechospd@finanzasparatodos.es, con Referencia «Protección de Datos».

Así mesmo, nos casos nos que sexa necesario tratar os datos do Usuario para o cumprimento dunha obriga legal ou para a execución da relación contractual existente entre Banco de España e CNMV e o Usuario, o tratamento atoparíase lexitimado por ser necesario para o cumprimento das devanditas finalidades. Pola súa banda, o tratamento levado a cabo para a realización de enquisas e/o avaliacións relativas á calidade dos servizos prestados polo Banco de España e CNMV e/o á percepción da súa imaxe como entidade, realizarase con base no interese lexítimo dos corresponsables.


A que destinatarios comunicaranse os datos do usuario?

Os datos do Usuario poderán ser comunicados a:

 • Terceiras entidades colaboradoras do Plan de Educación Financeira como consecuencia do necesario desenvolvemento do programa.
 • Administracións Públicas, nos casos previstos pola Lei.
 • Organizacións internacionais directamente implicadas en tarefas de promoción, difusión da educación, tanto xeral como financeira, das que forman parte CNMV ou Banco de España como promotores do Plan de Educación Financeira.

No marco da política de comunicación do Plan de Educación Financeira, pode ser necesario que os corresponsables difundan información a través dos perfís de Twitter, Facebook, Youtube e Linkedin de Finanzas para Todos e outros comunicados de prensa. No caso de que, xunto a información difundida, expóñase a inclusión de datos persoais e mesmo a difusión de imaxes persoais, precisarase sempre do consentimento do Usuario.


Responsabilidade do Usuario

O Usuario:

 • Garante que os datos facilitados a Banco de España e CNMV, son verdadeiros, exactos, están completos e actualizados. Para estes efectos, o Usuario responde da veracidade de todos os datos que comunique e manterá convenientemente actualizada a información facilitada, de tal forma que responda á súa situación real.
 • Garante que informou aos terceiros dos que facilite os seus datos, en caso de facelo, dos aspectos contidos neste documento. Así mesmo, garante que obtivo a súa autorización para facilitar os seus datos a Banco de España e CNMV para os fins sinalados.
 • Será responsable das informacións falsas ou inexactas que proporcione a través do Sitio web e dos danos e prexuízos, directos ou indirectos, que iso cause a Banco de España e CNMV ou a terceiros.

No caso de que o Usuario sexa menor de idade ou teña limitada a súa capacidade de obrar, as garantías anteriormente descritas recaerán en quen ostente a súa representación conforme ao establecido na normativa vixente.


Comunicacións comerciais e promocionais

Unha das finalidades para as que o Banco de España e CNMV tratan os datos do Usuario é o envío de comunicacións informativas ou promocionais, por medios electrónicos e/o convencionais, con información relativa a actividades, servizos, eventos ou noticias relevantes para os Usuarios exclusivamente relacionadas co ámbito de actuación do Plan de Educación Financeira. Sempre que se realice algunha comunicación deste tipo, esta será dirixida única e exclusivamente a aqueles Usuarios que autorizasen a súa recepción e/o que non manifestasen previamente a súa negativa á recepción das mesmas.

Para levar a cabo o labor anterior, o Banco de España e CNMV poderán analizar os datos obtidos, a fin de elaborar perfís de Usuario que permitan definir con maior detalle os produtos que poidan resultar do seu interese.

No caso de que o Usuario desexe deixar de recibir comunicacións informativas ou promocionais por parte do Banco de España e CNMV, pode solicitar a baixa do servizo enviando un correo electrónico ao enderezo derechospd@finanzasparatodos.es,  indicando a súa negativa á recepción das mesmas mediante a opción de baixa proporcionada en cada unha das comunicacións comerciais remitidas.


Datos de xeolocalización

Algunhas das funcionalidades do Sitio web permiten a xeolocalización do dispositivo (Tableta, Smartphone, etc.) no que se atope instalada.

O Usuario poderá deshabilitar está opción directamente no propio dispositivo, con todo, a desactivación desta opción poderá impedir o uso dalgunhas das funcionalidades do Sitio web. Exercicio de dereitos O Usuario pode enviar un correo electrónico ao enderezo de correo electrónico derechospd@finanzasparatodos.es coa referencia «Protección de Datos», achegando unha fotocopia do seu documento de identidade ou pasaporte en vigor, en calquera momento e de maneira gratuíta, para:

 • Revogar os consentimentos outorgados, sempre que os mesmos non afecten a terceiras persoas ou outros participantes;
 • Obter confirmación acerca de se, no Banco de España e CNMV, están a tratarse datos persoais que concirnen ao Usuario ou non;
 • Acceder aos seus datos persoais; Rectificar os datos inexactos ou incompletos;
 • Solicitar a supresión dos seus datos cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos;
 • Obter, do Banco de España e CNMV, a limitación do tratamento dos datos cando se cumpra algunha das condicións previstas na normativa de protección de datos;
 • Obter intervención humana, expresar o teu punto de vista e impugnar as decisións automatizadas adoptadas por parte do Banco de España e CNMV;
 • Solicitar a portabilidade dos teus datos.

Así mesmo, infórmase o usuario de que, se considera vulnerados os dereitos sobre os seus datos persoais, en calquera momento poderá interpoñer unha reclamación ante a Autoridade de control competente e, previamente, se o considera oportuno, poderá dirixirse aos DPD do Banco de España e CNMV no enderezo dpd@finanzasparatodos.es.


Medidas de seguridade

Banco de España e CNMV tratarán os datos do Usuario en todo momento de forma absolutamente confidencial e gardando o preceptivo deber de secreto respecto dos mesmos, de conformidade co previsto na normativa de aplicación, adoptando para o efecto as medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos seus datos e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos.

(Actualizado ao 26 de febreiro de 2019)


¡No te pierdas nada!

Mantente al día de todas las novedades de Finanzas para Todos suscribiéndote a nuestra newsletter. Todas las novedades sobre finanzas, en tu correo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.