Saltar al contenido principal
Buscar Buscador
Salir

Encuentra lo que estás buscando

  • Inici
  • Com pots gestionar els deutes?

Com pots gestionar els deutes?

​​​​​​​

El fons d'emergència: Per què és important?

Hi ha moltes coses en la vida que s'escapen del nostre control. Els electrodomèstics s'espatllen, els cotxes s'avarien, les persones poden tenir accidents, divorciar-se, emmalaltir o perdre la feina. Les despeses imprevistes que poden sorgir són infinites i, a més, apareixen en els moments menys oportuns.

Si no disposes d’un matalàs de diners adequat al qual puguis recórrer immediatament, qualsevol emergència pot fer que tots els teus plans s’esfondrin. Comptar amb un estalvi per a imprevistos pot evitar que hagis de cercar opcions més costoses, com per exemple:

Demanar un préstec o pagar amb targeta de crèdit. Endeutar-nos més en temps difícils és poc aconsellable, ja que els interessos augmentarien les nostres despeses fixes en el moment en què menys ens ho podem permetre. És la millor manera de caure en el parany d'un endeutament cada vegada més gran. A més, en casos de necessitat, ens podem veure forçats a acceptar condicions poc favorables.

Vendre possibles inversions a més llarg termini, com ara accions o fons d'inversió, per convertir-les en recursos líquids. A més, és possible que en aquell moment els mercats no siguin favorables i calgui vendre a un preu inferior o fins i tot amb pèrdues. I encara que no fos així, estaríem sabotejant els nostres objectius a llarg termini en desempallegar-nos d'aquestes inversions.

No podem evitar que arribin moments difícils, però un fons d'emergència pot pal·liar la situació...

La quantitat que cal tenir en el fons d'emergència depèn de les circumstàncies personals: quins ingressos té la família, quantes persones són a càrrec nostre i quines altres opcions tindríem per trobar diners ràpidament en cas de necessitat.

Es recomana acumular un fons que permeti cobrir entre tres i sis mesos de despeses.

On pots desar el fons d'emergència?

Hauràs de guardar els diners del fons d'emergència tenint en compte els aspectes següents:

Els imprevistos, per definició, no es preveuen, així que els diners del fons d'emergència han d'estar fàcilment disponibles quan calguin.

El fons d'emergència és el teu matalàs de seguretat; per això, diposita'l en productes sense risc que et garanteixin la preservació del capital i que els teus diners sempre hi seran.

En el cas del fons d'emergència, la disponibilitat i seguretat són més importants que la rendibilitat, però tampoc no interessa tenir tots aquests diners immobilitzats en un compte o sota el matalàs, sense produir res.

Algunes opcions:

  • Comptes bancaris a la vista remunerats que ofereixen total liquiditat i paguen interessos. Aquests comptes remunerats no acostumen a admetre domiciliacions de rebuts perquè estan concebuts per estalviar, no com a compte operatiu. Normalment, s'abonen els interessos cada mes. Cal consultar si s'exigeix un saldo mínim i si hi ha comissions i despeses que es puguin "menjar" aquesta rendibilitat.
  • Fons de diners, o fons d'inversió monetaris: fons d'inversió que inverteixen en actius financers de renda fixa a curt termini, com ara lletres del tresor i pagarés d'empreses.

Endeutar-se és fer servir diners prestats per comprar ara i pagar-ho més tard És pràcticament impossible passar tota la vida sense endeutar-se mai. La majoria no podem pagar d'un sol cop ni un habitatge ni un cotxe, per exemple. A més, algunes vegades manllevar diners té més sentit que desemborsar tota la quantitat de cop, i fins i tot pot ser beneficiós fiscalment.

​​​​​​​

​​​​​​​

ALERTA!

Un excés d'endeutament fa estralls en qualsevol pressupost, ja que pot augmentar les nostres despeses fixes mensuals fins a nivells insostenibles. Aquesta situació comporta que sigui una angoixa arribar a final de mes i que resulti impossible estalviar prou per aconseguir els nostres objectius financers a mitjà i llarg termini.

Els deutes

Com podem saber si estem endeutats en excés?

Molts experts diuen que el total dels pagaments mensuals destinats a pagar deutes, és a dir, les quotes i els interessos de la hipoteca i dels altres préstecs, incloent-hi les targetes de crèdit, no ha d'excedir el 40 % dels ingressos mensuals. Altres estableixen aquest límit en un 35 %.


Avui dia, a causa de l’alt cost de l'habitatge, pot ser molt difícil no excedir aquest 40 %, però continua sent un objectiu.


Estàs endeutat en excés?

​​​​​​​null

​​​​​​​

Una bona gestió de l'endeutament, és a dir, l’ús intel·ligent del crèdit, ens permet:

  • Augmentar el nostre poder adquisitiu immediat
  • Millorar el nostre nivell de vida
  • Solucionar emergències financeres
  • Mantenir els costos del crèdit a nivells raonables

Quantes coses saps sobre el crèdit?

Quin és el cost d'endeutar-nos? Disposar d'un crèdit acostuma a implicar haver de pagar interessos, comissions i altres despeses. A més, és important saber que un finançament "sense interessos" no vol dir que el cost del crèdit sigui zero. Per això, és fonamental entendre les diferències entre el TIN i la TAE i saber quin dels dos és l'indicador més adequat per comparar els diferents productes que ofereixen les entitats:

L'interès és l'import que l'entitat financera cobra pel servei de prestar-nos els seus diners. El tipus d'interès pot ser fix o variable.

Un tipus d'interès fix és el que es manté igual durant la vida del préstec o crèdit.

Un tipus d'interès variable pot pujar o baixar durant la vida del préstec. Estan vinculats a un tipus de referència. El més habitual és l'euríbor, almenys en les operacions hipotecàries.

És molt important distingir entre tipus d'interès nominal i la TAE.

Si vols calcular la quota, la rendibilitat o la TAE del teu préstec hipotecari o personal, pots fer-ho amb aquests simuladors.

La TAE (taxa anual equivalent) és un indicador que, en forma de tant per cent anual, determina el cost o rendiment efectiu d'un producte financer, ja que inclou l'interès i les despeses i comissions bancàries.

En contractar un dipòsit interessa una TAE més alta, perquè implica una rendibilitat més elevada, mentre que, per demanar un crèdit, convé una TAE més petita, ja que comporta menys costos. És l'indicador més adequat per comparar els diferents productes que ofereixen les entitats.

Alguns crèdits poden tenir un tipus d'interès nominal baix, però moltes comissions per altres conceptes: d'obertura, de cancel·lació, d'amortització parcial o d'estudi. Així, un crèdit amb un tipus d'interès nominal del 3 % pot resultar molt més car que un altre amb el 5 %.

En comparar diferents préstecs i crèdits, sempre s'ha de fer servir la TAE, però tenint en compte els consells següents:

  • Compara la TAE de préstecs a un mateix termini. Les comissions fan que sigui diferent segons el termini per al qual es calculen.
  • Ves amb compte a l'hora de comparar la TAE d'un préstec fix amb la d'un altre de variable; en aquest últim cas, serà sempre una taxa teòrica, perquè no hi ha manera de saber a priori com evolucionarà l'índex de referència. En el cas d'un préstec de tipus d'interès fix la comparació és fàcil: com més baixa és la TAE menys diners pagarem.