Saltar al contenido principal Saltar al contenido principal

Aviso Legal

O Banco de España e a Comisión Nacional do Mercado de Valores resérvanse o dereito para eliminar ou suspender a difusión desta páxina web, total ou parcialmente, e de modificar a súa estrutura e contido sen aviso previo/previo aviso, podendo mesmo limitar ou non permitir o acceso á mesma. O propósito do Banco de España e da Comisión Nacional do Mercado de Valores é manter a calidade e actualización da información contida, así como tratar de evitar, no posible, erros causados por fallos técnicos. Con todo, non garanten que este servizo conteña en todo momento información correcta e actualizada, así como que non poida ser interrompido ou afectado por eses fallos técnicos.

[1] Toda a información que proporciona o Banco de España e a Comisión Nacional do Mercado de Valores a través desta páxina web, en calquera formato, está destinada exclusivamente a orientar aos cidadáns e a tentar axudarlles a resolver as súas dúbidas nos temas sobre os que se informa. Isto é, dita información ten finalidade soamente informativa ou orientadora e, por tanto, non é vinculante para a resolución de procedementos administrativos nin contén suxerencia, invitación ou recomendación algunha para realizar investimentos, depósitos ou contratar servizo financeiro algún.

O Banco de España e a Comisión Nacional do Mercado de Valores, xa sexa a través de ligazóns ou de calquera outro medio de interconexión, só facilitan o acceso ao contido de páxinas web alleas a eles con esa finalidade orientadora antes descrita, sen que en ningún caso poida supoñerse que apoian, confirman, ou prestan calquera tipo de validación ás mesmas.

En consecuencia, nin o Banco de España nin a Comisión Nacional do Mercado de Valores responderán: dos danos ou prexuízos causados por decisións tomadas en base á información difundida por este medio; nin de posibles inexactitudes, omisións ou erros contidos no mesmo; nin dos problemas que se orixinen polo uso deste sitio web ou outro de conexión externa; nin dos danos e/o prexuízos no software ou hardware do usuario que se deriven do acceso a este sitio, ou da descarga de programas ou ficheiros difundidos nel. Tampouco garanten nin se responsabilizan de que calquera información dispoñible neste sitio web reproduza exactamente os documentos publicados en papel, nin das ligazóns e referencias a outros sitios web.

[2] En relación coa propiedade intelectual dos contidos nesta páxina web, é dicir, os textos, logos, fotos e elementos gráficos que constitúen o sitio web e difúndense a través deste, así como a súa forma de presentación, son titularidade exclusiva do Banco de España e a Comisión Nacional do Mercado de Valores, que ostentan todos os dereitos de explotación destes, directamente ou a través de acordos con terceiros. Con carácter xeral, o Banco de España e a Comisión Nacional do Mercado de Valores non conceden licenza de uso ou autorización algunha sobre os seus dereitos de propiedade industrial ou intelectual ou sobre calquera outra propiedade ou dereito relacionado co seu sitio web, salvo acordo expreso por escrito con terceiros, e resérvanse o dereito de modificar ou limitar en calquera momento as condicións de uso da información que se publica no seu sitio web e que se describen a continuación:

  • Os usuarios deste sitio web poderán facer libre uso privado da información obtida directamente dela, incluso a realización de copias en memoria local (RAM) ou outros dispositivos de almacenamento temporal. Nos demais casos de utilización da información para usos que non sexan simples consultas de uso privado, esta utilización autorízase só se se respectan e cumpren as seguintes condicións:
    • A distribución ou reprodución da información que se difunde neste sitio web debe ser realizada fielmente, sen manipular nin alterar os contidos e sempre debe ser citado como fonte o Plan de Educación Financeira do Banco de España e a Comisión Nacional do Mercado de Valores.
    • Cando a información se incorpore a documentos ou outros medios que vaian ser vendidos ou cedidos de forma non gratuíta, a persoa física ou xurídica que a publique ou difunda baixo calquera soporte, deberá informar os compradores e/o cesionarios, de que a información pode ser obtida libre de cargo a través deste sitio web, tanto antes de que paguen calquera subscrición ou prezo, como cada vez que poñan á súa disposición a información tomada deste sitio web.
    • A información obtida deste sitio web poderase utilizar para realizar cálculos que se difundan polo usuario (por exemplo mediante periódicos axustes dos datos estatísticos, cálculos de taxas de evolución), sempre que se indique de forma inequívoca ao difundir devanditos cálculos, que se utilizou como fonte o Plan de Educación Financeira do Banco de España e a Comisión Nacional do Mercado de Valores.
    • Cando existan vínculos desde calquera sitio web a este sitio web ou calquera das súas páxinas internas, as correspondentes páxinas deberán aparecer nunha xanela independente e ser o único elemento na pantalla (por exemplo, non debe aparecer dentro do marco doutro sitio web).
  • Os usuarios comprométense a utilizar este sitio web e os seus servizos respectando as condicións expostas, reservándose o Plan de Educación Financeira do Banco de España e a Comisión Nacional do Mercado de Valores todas as accións legais que poidan corresponderlle para esixir as responsabilidades de calquera tipo que se deriven do seu incumprimento.

O acceso ou utilización deste sitio web por parte do usuario implica o seu consentimento e, por tanto, a adhesión ás condicións expostas anteriormente.