Saltar al contenido principal
Buscar Buscador
Salir

Encuentra lo que estás buscando

 • Inici
 • Productes bancaris de finançament

Productes bancaris de finançament

​​​​​​​

"Els que entenen l'interès, el cobren; els que no l’entenen, estan condemnats a pagar-lo." S’acostuma a atribuir aquesta frase a Albert Einstein, encara que no està comprovat que realment sigui seva. Amb independència de l’autor, continua sent una veritat que cal tenir en compte: és millor que els nostres diners generin interessos que no pas haver-los de pagar.

En què es diferencia un crèdit d'un préstec? Tot i que habitualment considerem que préstecs i crèdits són sinònims, en realitat són dos productes diferents.

Un préstec és l'operació financera en la qual una entitat o persona (el prestador) lliura a una altra (el prestatari) una quantitat fixa de diners al començament de l'operació, amb la condició que el prestatari retorni aquesta quantitat, juntament amb els interessos pactats, en un termini determinat. L'amortització (devolució) del préstec normalment es fa mitjançant unes quotes regulars (mensuals, trimestrals, semestrals...) al llarg d'aquest termini. Per tant, l'operació té una vida determinada prèviament. Els interessos es cobren sobre el total dels diners prestats.

Els préstecs s'acostumen a concedir per finançar l'adquisició d'un bé o servei en concret: un cotxe, uns estudis, una reforma a casa, etc. Els crèdits són més útils per cobrir desfasaments entre cobraments i pagaments i per afrontar períodes passatgers de falta de liquiditat. Per tant, els crèdits normalment estan més indicats per a empreses que per a particulars.

Un crèdit és la quantitat de diners, amb un límit fixat, que una entitat posa a la disposició d'un client. Al client no se li lliura aquesta quantitat de cop al principi de l'operació, sinó que la podrà utilitzar segons les necessitats de cada moment, mitjançant un compte o una targeta de crèdit. És a dir, l'entitat anirà fent lliuraments parcials a petició del client. Pot ser que el client no utilitzi els diners concedits, que en disposi d'una part o de tots. Només paga interessos pels diners dels quals hagi disposat efectivament, tot i que s'acostuma a cobrar, a més, una comissió mínima sobre el saldo no disposat. A mesura que retornes els diners pots seguir disposant-ne de més, sense passar-te del límit.

Els crèdits també es concedeixen durant un termini, però a diferència dels préstecs, quan aquest s'acaba es pot renovar o ampliar. Els interessos dels crèdits solen ser més alts que els d'un préstec, però, com ja hem dit, només es paga per la quantitat que es fa servir.

Un préstec personal és un avançament d'una quantitat de diners amb interessos Un préstec personal és un contracte pel qual l'entitat financera avança una quantitat de diners (principal) a una altra persona anomenada prestatari, amb l'obligació que retorni el principal i aboni, a més, uns interessos pactats i les despeses derivades de l’operació.

Les entitats de crèdit ofereixen infinitat de préstecs personals, també anomenats préstecs al consum, amb diferents noms comercials (préstecs cotxe, crèdits vacances, préstecs casaments...), però, llevat d’unes petites variacions, tots són pràcticament el mateix.

Resol els teus dubtes

El tipus d'interès és el preu que l'entitat financera et cobrarà per prestar-te els diners que sol·licites. Abans de decidir-te, compara diferents ofertes, però no et fixis només en el tipus d'interès nominal, sinó en la TAE (més adequada si examines préstecs amb un mateix termini d'amortització). La TAE és un càlcul una mica complex, que inclou el tipus d'interès nominal i les comissions que et poden aplicar, tenint en compte el termini de l'operació. És un indicador molt més fiable del cost real del préstec.

Alguns préstecs poden tenir un tipus d'interès nominal baix, però moltes comissions per altres conceptes (obertura, cancel·lació, amortització parcial, estudi...). Si sumem tots els conceptes, podem descobrir que un préstec al 3 % d'interès nominal ens surt més car que un altre al 5 %, però amb menys comissions, per exemple.

La persona que contracta un préstec personal ofereix com a garantia tots els seus béns, presents i futurs.

Els préstecs personals es diferencien dels préstecs hipotecaris per la garantia que té l'entitat de crèdit en cas de produir-se un impagament. La persona que contracta un préstec personal ofereix com a garantia tots els seus béns, presents i futurs que, segons el cas, poden ser molts o pocs. El titular d'un préstec hipotecari ofereix, a més de la garantia personal, el mateix bé immoble hipotecat, que passarà a ser propietat del banc en cas d'impagament.

A conseqüència d'aquest risc més alt per part dels bancs i les caixes, els préstecs personals solen tenir un tipus d'interès més elevat i un termini d'amortització més curt que els hipotecaris. És a dir, resulten més cars i disposem de menys temps per tornar-los. L'import prestat també és molt més baix del que es pot rebre en un préstec hipotecari.

De tota manera, els clients amb saldos elevats en comptes de la mateixa entitat i altres béns en propietat tenen més possibilitat d'aconseguir préstecs amb condicions més favorables que els clients que gairebé no disposen de patrimoni net.

Abans de concedir-te un préstec, l'entitat de crèdit farà un estudi de viabilitat per valorar la teva capacitat de pagament. Aquest estudi és semblant a l'elaboració del teu pressupost personal. Comprèn sobretot els teus ingressos mensuals i els teus compromisos de pagament com a altres deutes pendents, incloent-hi els saldos de les targetes de crèdit, per estimar si podràs pagar les quotes mensuals del préstec sense dificultats. El banc també valorarà el teu patrimoni (immobles, inversions, altres comptes bancaris, etc.), que serveix de garantia.

Si el banc té dubtes sobre la teva capacitat de pagament o el teu historial creditici i considera que el teu patrimoni no és garantia suficient, probablement et caldrà tenir un avalador (una altra persona que es compromet a fer-se càrrec del deute si tu no pagues) per poder aconseguir un préstec personal.

Documentació necessària per sol·licitar un préstec personal:

 • DNI.
 • Pressupost o factura proforma del producte o servei que es vol adquirir amb el préstec.
 • Comprovant d'ingressos (últimes nòmines per a treballadors externs i declaració de l'IVA i pagament d'autònoms de la Seguretat Social per a autònoms, última declaració de la renda)
 • Còpia del contracte de treball.
 • Relació del teu patrimoni en el moment de sol·licitar el préstec (immobles en propietat, cotxes, inversions, comptes bancaris, etc. − Recorda: la garantia del préstec és la totalitat dels teus béns actuals i futurs).
 • Escriptura de l'habitatge o contracte de lloguer.
 • Rebuts de pagament (llum, gas, telèfon, lloguer, etc.).
 • Últims rebuts d'altres préstecs, si els tens.

La durada d'un préstec personal no ha de ser més llarga que la vida del bé o la durada del servei que es finança. No voldràs seguir pagant quotes per una cosa de la qual ja no gaudeixes fa temps i per objectes que ja has deixat d'utilitzar. Per això, no és aconsellable demanar préstecs llargs per a finançar vacances, festes o casaments. I, per exemple, un préstec per a un cotxe tampoc no hauria de tenir un termini d'amortització més llarg que la vida útil del vehicle.

Les entitats financeres també miren que hi hagi coherència entre la finalitat, l'import i el termini del préstec sol·licitat. És a dir, no et concediran 5.000 € per a la compra d'una rentadora. Un préstec personal ha d'anar destinat a finançar un producte o servei de consum en concret i les entitats volen evitar que es faci servir per posar remei a problemes generals de liquiditat dels clients. Per això, s'acostuma a demanar que es presenti una factura proforma o pressupost.

Fins i tot, les entitats exigeixen intervenir en el pagament per assegurar-se que els diners es destinin efectivament a la finalitat indicada pel client.

En cas que et concedeixin el préstec, l'entitat de crèdit t'ha de lliurar una oferta vinculant en la qual es detallin totes les condicions del préstec per escrit. Aquesta oferta té 10 dies de vigència, perquè l'estudiïs detingudament i la comparis amb altres ofertes.

L'import del préstec, el termini i el tipus d'interès determinen la quota mensual que s'ha de pagar. Com més llarg és el termini, més baixa és la quota mensual, però el cost total serà més alt perquè estaràs pagant interessos durant més temps.

Sempre que sigui possible, evita les ofertes de préstecs que comporten haver de pagar comissions elevades per cancel·lació anticipada.

Finalment, has de saber que els préstecs personals no donen dret a cap deducció fiscal.

Un préstec personal ha d'anar associat a una llibreta o a un compte corrent operatiu a nom dels prestataris. És a dir, hauràs de disposar d'un compte a la vista en el qual s'abonarà l'import del préstec i es cobrarà el pagament de les quotes mensuals.

Finalment, el préstec es formalitza mitjançant la signatura d'una pòlissa. És un acte formal, amb repercussions judicials, en el qual l'entitat i el prestatari es comprometen a complir totes les condicions de l'operació. Habitualment, és necessari que hi intervingui un fedatari públic, despesa que va a càrrec del client.

De vegades pot ser convenient contractar una assegurança de protecció de pagaments, que asseguri l'amortització, total o parcial, del préstec en cas que li passi res al titular assegurat (mort, incapacitat, atur perllongat...).

Préstecs hipotecaris

Un altre dels productes de finançament més habituals per a particulars són els préstecs hipotecaris. En parlem en la secció sobre la llar.

​​​​​​​

​​​​​​​

La hipoteca inversa: Un tipus de préstec hipotecari una mica particular S’adreça a persones majors de 65 anys o dependents que siguin propietàries d'un habitatge.

Al contrari que en la hipoteca convencional, en aquest cas és el titular qui rep del banc una quantitat a canvi del pis (normalment en forma de renda mensual). L'avantatge és que pot seguir utilitzant-lo fins a la defunció i en cap moment no perd la propietat del seu habitatge.

Més informació sobre la hipoteca inversa

L'import de la renda que es percebrà depèn de diversos factors, com ara el valor de l'habitatge, l'edat de la persona que contracta el préstec i la del seu cònjuge i l'elecció que es faci entre rebre la renda per un període determinat o de manera vitalícia. Sovint les entitats comercialitzadores ofereixen la contractació simultània d'una assegurança de renda vitalícia, per tal de garantir que les persones grans puguin percebre aquesta renda complementària fins a la seva mort, si ho volen així.

L'entitat que concedeix la hipoteca inversa no pot exigir la devolució del deute acumulat fins a la defunció del seu titular o de l'últim dels beneficiaris d'aquest sistema de crèdit, segons s'hagi establert en el contracte.

En el moment de la mort del titular, als hereus els correspon tant la propietat de l'habitatge com el deute acumulat amb l'entitat financera, i disposen de dues opcions:

 • Quedar-se amb l'habitatge: per fer-ho han de liquidar el deute amb l'entitat, retornant els diners prestats. Si no disposen de patrimoni, per fer-ho es poden finançar mitjançant la constitució d'una hipoteca normal sobre l'habitatge, per l'import del deute.
 • Vendre'l: en aquest cas l'import de la venda es fa servir per saldar el deute contret pels titulars de la hipoteca inversa. Si la quantitat no és suficient per satisfer el deute acumulat, l'entitat pot instar la venda d'altres béns de l'herència.

En definitiva, la hipoteca inversa constitueix una alternativa per complementar la pensió. Com que es tracta d'un préstec, aquests ingressos mensuals addicionals no tributen en l'IRPF.

¡No te pierdas nada!

Mantente al día de todas las novedades de Finanzas para Todos suscribiéndote a nuestra newsletter. Todas las novedades sobre finanzas, en tu correo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.