Saltar al contenido principal
Buscar Buscador
Salir

Encuentra lo que estás buscando

 • Inici
 • Productes bancaris d'estalvi

Productes bancaris d'estalvi

​​​​​​​

Tot i que es parla conjuntament d'estalvi-inversió, cal puntualitzar que invertir no és el mateix que estalviar. L'estalvi i la inversió van de bracet, perquè per invertir, primer has d'acumular alguna suma de diners, estalviant.

Què és estalvi-inversió? Estalviar és no gastar els diners per poder-los acumular, i és recomanable dipositar-los en algun producte financer dissenyat amb aquesta finalitat, que et proporcionarà interessos. Invertir, en canvi, significa arriscar part d'aquests diners amb l'esperança de guanyar-ne més a canvi.

Pots guanyar molt, però també pots no guanyar res i, fins i tot, pots perdre tots els diners invertits. La diferència entre estalviar i invertir és precisament aquesta incertesa o risc, més gran o més petit segons el producte.

El risc tendeix a disminuir a llarg termini. Per això, els productes d'inversió es recomanen, sobretot, quan no necessitis tocar aquests diners durant uns quants anys.

Dipòsits a termini Un dipòsit a termini (també anomenat imposició a termini fix) és un producte que consisteix a lliurar una quantitat de diners a una entitat bancària durant un temps determinat. Un cop ha transcorregut aquest termini, l'entitat retorna els diners, juntament amb els interessos pactats. També és possible que els interessos es paguin periòdicament mentre duri l'operació. Els interessos es liquiden en un compte corrent o llibreta, que el client haurà de tenir obert a l'entitat al principi de l’operació.

Les diferències entre un dipòsit a termini i els dipòsits a la vista (comptes corrents i llibretes d'estalvi) són:

 • Els dipòsits a termini tenen una "data de venciment", que és quan es poden retirar els diners i els interessos sense haver de pagar una penalització o una comissió per fer-ho. No es pot disposar de la quantitat dipositada fins a la data de venciment.
 • Si necessites recuperar els teus estalvis abans de la data de venciment, hauràs d'abonar una penalització o una comissió per cancel·lació anticipada. Alerta: les penalitzacions no apareixen en els fullets de les tarifes, mentre que les comissions sí, encara que les unes i les altres han de figurar en el contracte. La penalització i les comissions no poden ser més elevades que l'import dels interessos bruts meritats des del principi de l'operació.

En el mercat també hi ha dipòsits que no permeten la cancel·lació anticipada o que només la permeten en condicions especials.

 • En termes generals, els dipòsits a termini t'ofereixen un interès més alt que els dipòsits a la vista.
 • En els dipòsits a terminis no es permeten domiciliacions de rebuts i nòmines, ni altres conceptes de moviment de cobraments o pagaments.

Si tens contractat un dipòsit a termini, has d'estar atent quan falti poc per a la data de venciment per poder prendre decisions sobre la seva renovació.

Un cop s'ha complert el termini, alguns dipòsits es renoven per un altre termini igual, si el titular ho vol així. Si no, el contracte s'extingeix i els diners s'ingressen en un compte corrent o en una llibreta associada.

Altres dipòsits es renoven automàticament, però normalment per un tipus d'interès inferior. També hi ha dipòsits que no permeten la renovació. Com a client, t'has informat de les opcions de renovació i prendre les decisions en funció de la teva situació i necessitats en aquell moment.

El tipus d'interès és el preu que l'entitat financera et paga pels diners que hi diposites. Tot i que en els contractes trobaràs el tipus d'interès nominal, per poder comparar les ofertes de diferents entitats és preferible utilitzar la TAE (taxa anual equivalent). La TAE indica el cost o el rendiment efectiu d'un producte financer, ja que inclou el tipus d'interès nominal, menys les comissions i altres despeses que es puguin aplicar, tenint en compte el termini de l'operació. És un indicador molt més fiable de la rendibilitat real. Però la comparació només és vàlida entre dipòsits amb terminis iguals.

L'interès ofert per a un dipòsit a termini depèn del mercat i de la necessitat de les entitats de crèdit de captar fons.

Normalment, es pacta un interès fix per a la durada dels dipòsits a termini. No obstant això, cada vegada és més freqüent oferir tipus d'interès variables o mixtos; és el cas dels dipòsits estructurats, en els quals, després d'un període inicial a un tipus fix, s'aplica un tipus variable vinculat a l'evolució d'un índex, al valor d'un cistell d'accions o, fins i tot, a la possibilitat que passi un fet futur.

Les entitats cada vegada ofereixen més aquests dipòsits, ja que un dels seus principals atractius és l'interès fix assegurat. Tanmateix, a causa de les seves peculiaritats no encaixen amb la descripció que estem fent dels dipòsits.

S'acostumen a oferir tipus d'interès força elevats per a certs dipòsits a terminis curts (un mes, dos mesos), però s'ha de tenir en compte que el tipus ofert sol fer referència a un període anual, per la qual cosa cal fer alguns càlculs per obtenir els interessos que realment es percebran, tenint en compte el termini de durada del dipòsit.

Per exemple, decideixis contractar un dipòsit a un mes per valor de 1.000 €, a un tipus d'interès nominal anual del 6 %. Tipus d'interès nominal: 6 % (TAE: 6,17 %) Interessos mensuals: (6 % / 12) x 1000 = 5 euros

Aquest percentatge es refereix a l'any, però a tu només et correspondrà la part proporcional a un mes, és a dir, la seva rendibilitat real serà 1.000 € x 0,5 % = 5 €.

Com que, en general, aquests dipòsits no es poden renovar al venciment, al final del mes t'ingressaran 1.005 € en un compte corrent vinculat al dipòsit (menys la retenció del 19 % = 0,95 €).

Normalment, només val la pena contractar un dipòsit a un mes per a quantitats importants de diners. En l'exemple anterior, si l'import del dipòsit fos 100.000 €, en un mes aconseguiries una rendibilitat de 500 €.

De vegades s'ofereix com a rendibilitat un percentatge fix per a tota la vida del dipòsit. Per exemple, un 3 % per a un dipòsit de 1.000 € que es mantingui durant 2 anys. Tingues en compte que no s'està esmentant cap tipus d'interès: la compensació que rebrà el client serà de 30 euros al cap dels 2 anys, cosa que equivaldria a un tipus d'interès nominal de l'1,5 %.

Els interessos rebuts pels dipòsits es consideren rendiments del capital mobiliari. En fer la declaració de la renda, s'integren a la base imposable de l'estalvi, que tributa per trams, segons el seu import total:

Tipus de gravamen Renda 2020


de finsa% tributació
0€

6.000€ 

19%

6.001€

50.000€

21%

50.001€

en endavant

23%A més, en el moment de rebre els interessos del dipòsit, l'import íntegre està subjecte a una retenció del 19 %.

De vegades, les entitats ofereixen, en lloc d'interessos, algun article a canvi del dipòsit: vaixelles, bateries de cuina, etc. Cal tenir en compte que aquests rendiments en espècie també estan subjectes al pagament d'impostos. Es considera que la rendibilitat obtinguda és el valor de mercat de l'article. Aquest valor de mercat es calcula multiplicant l'import pagat per l'entitat per 1,2 i s'integra a la base imposable de l'estalvi, que també tributa al 19 %, 21 % o 23 %, segons la seva quantia. L'entitat calcula la TAE corresponent.

Cal destacar que en els dipòsits amb rendiment en espècie es lliura l'article al començament del termini del dipòsit, de manera que no es permet cancel·lar-los anticipadament.

IAvantatges:

 • Seguretat
 • Flexibilitat per triar terminis
 • Rendibilitat fixa


Inconvenients:

 • No té liquiditat (sense penalització)
 • Normalment es poden obtenir rendibilitats més altes amb altres productes.

L'atractiu principal d'un dipòsit a termini és la seguretat de no perdre el capital i de cobrar un interès fix determinat per endavant. En moments d'incertesa en els mercats financers, pot ser un bon refugi. Totes les entitats ofereixen dipòsits a termini i és fàcil trobar-ne un que s'ajusti a les teves necessitats.

Com a inconvenient, no podràs disposar dels teus diners durant la durada del termini pactat. A llarg termini, l'interès que s'ofereix acostuma a ser inferior al que pots aconseguir amb altres productes d'inversió.

Quan et pot interessar contractar un dipòsit a terminis?

 • Si tens diners extres que no necessitaràs durant cert temps.
 • Si no vols córrer riscos amb els teus estalvis.
 • Si pots obtenir un tipus d'interès igual o superior al d'altres productes.

​​​​​​​

Ja saps que els comptes corrents i les llibretes d'estalvi tradicionals acostumen a oferir rendibilitats molt baixes o pràcticament nul·les. Les comissions i despeses de manteniment que cal pagar i la inflació fan que els diners dipositats en aquests comptes perdin valor.

Comptes a la vista remunerats Aquests comptes serveixen per gestionar còmodament els ingressos i els pagaments mitjançant domiciliacions i transferències, però no són productes d'estalvi. No té cap sentit deixar quantitats importants de diners en un compte sense rendibilitat.

Les entitats ofereixen comptes a la vista remunerats (tant comptes corrents com llibretes). És a dir, proporcionen rendibilitat i liquiditat.

Com a inconvenient, no tots et permeten tota l'operativitat dels comptes corrents i de les llibretes ordinàries. Per exemple, molts comptes no admeten domiciliacions de nòmines ni rebuts ni targetes de crèdit/dèbit; hauràs d'obrir un altre compte per fer aquestes operacions.

La manca d'operativitat pot semblar un inconvenient, però no ho és si vols estalviar, ja que no et permet fer pagaments ni despeses amb targetes. Hi ha comptes corrents amb rendibilitats similars als dipòsits a termini, però amb l'avantatge que els teus diners estan disponibles si els necessites. Per això els comptes a la vista remunerats són un producte indicat per guardar, almenys, una part del fons d'emergència.

Sens dubte, els comptes corrents amb alta rendibilitat que es contracten a Internet són els que ofereixen més avantatges. La majoria d'aquests comptes corrents, a més, no cobra comissions ni despeses de manteniment.

Cal anar amb compte en comparar les ofertes. Moltes entitats ofereixen rendibilitats realment altes, però només durant un període inicial curt, com per exemple els primers sis mesos. Després l'interès serà molt menys, o variable en relació amb algun indicador. Si penses deixar els diners al compte durant algun temps, pot ser més avantatjós buscar una rendibilitat acceptable sense límit de termini.

Convé que el tipus d'interès sigui almenys superior a la inflació.