Saltar al contenido principal
Buscar Buscador
Salir

Encuentra lo que estás buscando

Política de Privacitat

Identificació dels responsables del tractament.

 • Corresponsables: Banc d'Espanya, amb NIF Q-2802472-G i domicili social al Carrer d'Alcalá, núm. 48, 28014, Madrid; i Comissió Nacional del Mercat de Valors (d'ara en avant, “CNMV”), amb NIF Q-2891005-G i domicili social en Carrer l'Edison núm. 4, 28006, Madrid.
 • Delegat de Protecció de Dades (DPD): L'Usuari pot contactar amb els DPD dels corresponsables, a través de la següent adreça dpd@finanzasparatodos.es. No obstant això, per a l'exercici de drets en matèria de protecció de dades haurà de dirigir-se a l'adreça derechospd@finanzasparatodos.es.


Informació i consentiment.

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l'Usuari queda informat sobre la forma en què el Banc d'Espanya i la CNMV recapten, tracten i protegeixen les dades de caràcter personal que li són facilitades a través del lloc web www.diadelaeducacionfinanciera.es d'ara en avant, el “Lloc web”, així com els propis de la seua connexió i navegació i aquelles altres dades que puga facilitar en un futur al Banc d'Espanya i la CNMV en l'àmbit d'actuació del Pla d'Educació Financera.

L'Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privacitat, que ha sigut redactada de manera clara i senzilla, per a facilitar la seua comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seues dades personals, o els de tercers, al Banc d'Espanya i la CNMV.


Obligatorietat de facilitar les dades.

Les dades sol·licitades en els formularis accessibles des del Lloc web són, amb caràcter general, obligatòries (llevat que en el camp requerit s'especifique el contrari) per a complir amb les finalitats establides. Per tant, si no es faciliten les mateixes o no es faciliten correctament, tals finalitats no podran ser ateses.


Amb quina finalitat tractaran elBanc d'Espanya i la CNMV les dades personals de l'usuari i durant quant temps?

En funció de les sol·licituds de l'Usuari, les dades personals recaptades seran tractades pel Banc d'Espanya i la CNMV conforme a les següents finalitats, totes elles enquadrades dins de l'àmbit d'actuació del Pla d'Educació Financera:

 • Coordinar la col·laboració entre els diferents agents participants en el Pla d'Educació Financera, així com estudiar i promoure la incorporació de nous col·laboradors que pogueren resultar d'interés en relació amb el sector al qual pertanyen, així com pel públic al qual es dirigeixen.
 • Gestionar les candidatures presentades en relació amb els “PREMIS FINANCES PER A TOTS”, així com la seua avaluació i posterior divulgació dels guanyadors d'aquests premis.
 • Realitzar avaluacions del programa d'educació financera pels centres d'ensenyament, així com recaptar les opinions del professorat involucrat en el programa amb l'objectiu d'ampliar els materials i recursos. En aquest sentit, realitzar enquestes sobre cultura financera per a identificar les àrees de coneixement susceptibles de reforç amb l'objectiu d'establir la base sobre la qual mesurar l'efectivitat dels programes d'educació financera.
 • Gestionar les sol·licituds formulades per part de l'Usuari per a la realització dels diversos cursos de formació en matèria d'educació financera, programa escolar i concurs.
 • Gestionar la subscripció al butlletí d'informació del Pla d'Educació Financera i posterior remissió d'aquest.
 • Gestionar les seues sol·licituds de contacte amb el Banc d'Espanya i la CNMV dins de l'àmbit del Pla d'Educació Financera a través dels canals disposats per a això.

Les dades de l'Usuari seran conservades durant el termini necessari per al compliment de cada finalitat descrita o fins que l'Usuari sol·licite la seua baixa al Banc d'Espanya i la CNMV, s'opose o revoque el seu consentiment.


Quines dades de l'usuari tractaran el Banc d'Espanya i la CNMV com a corresponsables del tractament?

El Banc d'Espanya i la CNMV podran tractar les següents categories de dades, en funció de la sol·licitud realitzada per l'Usuari:

 • Dades identificatives: nom, cognoms.
 • Dades de contacte: Adreça postal, telèfon mòbil, adreça de correu electrònic.
 • Identificadors de TI: Adreça IP.
 • Document nacional d'identitat o un altre acreditatiu.
 • Dades de geolocalització.
 • Dades de característiques personals: data de naixement, sexe, nacionalitat.

En cas de registre i/o accés mitjançant un compte de tercers, el Banc d'Espanya i la CNMV podran recopilar i accedir a una certa informació del perfil de l'Usuari de la xarxa social corresponent, únicament per a fins administratius interns i/o per a les finalitats indicades anteriorment.

En cas que l'Usuari facilite dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar a l'interessat, titular d'aquestes dades, la informació continguda en la present Política de Privacitat, eximint al Banc d'Espanya i la CNMV de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, el Banc d'Espanya i la CNMV podran dur a terme les verificacions necessàries per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguen, conforme a la normativa de protecció de dades.


Quina és la legitimació del tractament de les teues dades?

Els tractaments de dades necessàries per al compliment de les referides finalitats que precisen del consentiment de l'Usuari per a la seua realització, no es duran a terme sense comptar amb aquest.

Així mateix, en cas que l'Usuari retirara el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. Igualment, poden donar-se determinades imitacions a aquesta retirada, quan la mateixa afecte el tractament de dades de tercers.

Per a revocar aquest consentiment, l'Usuari podrà contactar amb el Banc d'Espanya i la CNMV en l'adreça derechospd@finanzasparatodos.es, amb la Referència “Protecció de Dades”.

Així mateix, en els casos en els quals siga necessari tractar les dades de l'Usuari per al compliment d'una obligació legal o per a l'execució de la relació contractual existent entre el Banc d'Espanya i la CNMV i l'Usuari, el tractament es trobaria legitimat per ser necessari per al compliment d'aquestes finalitats. Per part seua, el tractament dut a terme per a la realització d'enquestes i/o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats pel Banc d'Espanya i la CNMV i/o a la percepció de la seua imatge com a entitat, es realitzarà amb base en l'interés legítim dels corresponsables.


A quins destinataris es comunicaran les dades de l'usuari?

Les dades de l'Usuari podran ser comunicades a:

 • Terceres entitats col·laboradores del Pla d'Educació Financera a conseqüència del necessari desenvolupament del programa.
 • Administracions Públiques, en els casos previstos per la Llei.
 • Organitzacions internacionals directament implicades en tasques de promoció, difusió de l'educació, tant general com financera, de les quals formen part la CNMV o el Banc d'Espanya com a promotors del Pla d'Educació Financera.

En el marc de la política de comunicació del Pla d'Educació Financera, pot ser necessari que els corresponsables difonguen informació a través dels perfils de Twitter, Facebook, Youtube i Linkedin de Finances per a Tots i altres comunicats de premsa. En cas que, juntament amb la informació difosa, es plantege la inclusió de dades personals i fins i tot la difusió d'imatges personals, es precisarà sempre del consentiment de l'Usuari.


Responsabilitat de l'Usuari.

L'Usuari:

 • Garanteix que les dades facilitades al Banc d'Espanya i la CNMV, són vertaderes, exactes, completes i actualitzates. A aquest efecte, l'Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comunique i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que responga a la seua situació real.
 • Garanteix que ha informat els tercers dels quals facilite les seues dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seua autorització per a facilitar les seues dades al Banc d'Espanya i la CNMV per als fins assenyalats.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcione a través del Lloc web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això cause al Banc d'Espanya i la CNMV o a tercers.

En el cas que l'Usuari siga menor d'edat o tinga limitada la seua capacitat d'obrar, les garanties anteriorment descrites recauran en els qui ostenten la seua representació conforme al que s'estableix en la normativa vigent.


Comunicacions comercials i promocionals.

Una de les finalitats per a les quals el Banc d'Espanya i la CNMV tracten les dades de l'Usuari és l'enviament de comunicacions informatives o promocionals, per mitjans electrònics i/o convencionals, amb informació relativa a activitats, serveis, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris exclusivament relacionades amb l'àmbit d'actuació del Pla d'Educació Financera. Sempre que es realitze alguna comunicació d'aquest tipus, aquesta serà dirigida exclusivament a aquells Usuaris que hagueren autoritzat la seua recepció i/o que no hagueren manifestat prèviament la seua negativa a la recepció d'aquestes.

Per a dur a terme la labor anterior, el Banc d'Espanya i la CNMV podran analitzar les dades obtingudes, a fi d'elaborar perfils d'Usuari que permeten definir amb major detall els productes que puguen resultar del seu interés.

En cas que l'Usuari desitge deixar de rebre comunicacions informatives o promocionals per part del Banc d'Espanya i la CNMV, pot sol·licitar la baixa del servei enviant un correu electrònic a l'adreça derechospd@finanzasparatodos.es, indicant la seua negativa a la recepció de les mateixes mitjançant l'opció de baixa proporcionada en cadascuna de les comunicacions comercials remeses.


Dades de geolocalització.

Algunes de les funcionalitats del Lloc web permeten la geolocalització del dispositiu (Tauleta, Telèfon intel·ligent, etc.) en el qual estiga instal·lada.

L'Usuari podrà deshabilitar aquesta opció directament en el propi dispositiu, no obstant això, la desactivació d'aquesta opció podrà impedir l'ús d'algunes de les funcionalitats del Lloc web.


Exercici de drets

L'Usuari pot enviar un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic derechospd@finanzasparatodos.es amb la referència “Protecció de Dades”, adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat o passaport en vigor, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:

 • Revocar els consentiments atorgats, sempre que els mateixos no afecten terceres persones o altres participants;
 • Obtindre confirmació sobre si, en Banc d'Espanya i CNMV, s'estan tractant dades personals que concerneixen l'Usuari o no;
 • Accedir a les seues dades personals;
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes; Sol·licitar la supressió de les seues dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per als fins que van ser recollides;
 • Obtindre, del Banc d'Espanya i la CNMV, la limitació del tractament de les dades quan es complisca alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades;
 • Obtindre intervenció humana, expressar el teu punt de vista i impugnar les decisions automatitzades adoptades per part del Banc d'Espanya i la CNMV;
 • Sol·licitar la portabilitat de les teues dades.

Així mateix, s'informa l'usuari que, si considera vulnerats els drets sobre les seues dades personals, en qualsevol moment podrà interposar una reclamació davant l'Autoritat de control competent i, prèviament, si ho considera oportú, podrà dirigir-se als DPD del Banc d'Espanya i la CNMV en l'adreça dpd@finanzasparatodos.es.


Mesures de seguretat.

El Banc d'Espanya i la CNMV tractaran les dades de l'Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d'aquestes, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d'aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposades.

(Actualitzat a 26 de febrer de 2019)


¡No te pierdas nada!

Mantente al día de todas las novedades de Finanzas para Todos suscribiéndote a nuestra newsletter. Todas las novedades sobre finanzas, en tu correo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.