Saltar al contenido principal Saltar al contenido principal

 Política de privacitat 

Identificació dels responsables del tractament

 • Corresponsables: Banc d'Espanya, amb NIF Q-2802472-G i domicili social al Carrer d'Alcalá, núm. 48, 28014 Madrid; i Comissió Nacional del Mercat de Valors (d'ara endavant, "CNMV"), amb NIF Q-2891005-G i domicili social al Carrer d'Edison, núm. 4, 28006 Madrid.
 • Delegat de Protecció de Dades (DPD): La persona usuària pot contactar amb els DPD dels corresponsables, a través de l’adreça següent dpd@finanzasparatodos.es. No obstant això, per exercir drets en matèria de protecció de dades s'ha de dirigir a l’adreça derechospd@finanzasparatodos.es.


Informació i consentiment

Mitjançant la lectura d’aquesta Política de Privacitat, l'Usuari queda informat sobre la manera com Banc d'Espanya i CNMV obtenen, tracten i protegeixen les dades de caràcter personal que els són facilitades a través del lloc web www.diadelaeducacionfinanciera.es d'ara endavant, el "Lloc Web", així com les pròpies de la seva connexió i navegació i aquelles altres dades que, en un futur, pugui facilitar a Banc d'Espanya i CNMV en l'àmbit d'actuació del Pla d'Educació Financera.

L’Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privacitat, que s’ha redactat de manera clara i senzilla per facilitar-ne la comprensió, i determinar lliurement i voluntàriament si vol facilitar les seves dades personals, o les de tercers, a Banc d'Espanya i CNMV.

Obligatorietat de facilitar les dades

Les dades sol·licitades en els formularis accessibles des del Lloc Web són, amb caràcter general, obligatòries (llevat que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per complir les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten les dades o no es faciliten correctament, no es podran atendre aquestes finalitats.


Amb quina finalitat tractaran Banc d'Espanya i CNMV les dades personals de l'usuari i durant quant de temps?

En funció de les sol·licituds de l'Usuari, Banc d’Espanya i CNMV tractaran les dades personals obtingudes d'acord amb les finalitats següents, que estan enquadrades dins de l'àmbit d'actuació del Pla d'Educació Financera:

 • Coordinar la col·laboració entre els diferents agents participants en el Pla d'Educació Financera, així com estudiar i promoure la incorporació de nous col·laboradors que puguin ser d'interès en relació amb el sector al qual pertanyen, així com per al públic al qual es dirigeixen.
 • Gestionar les candidatures presentades en relació amb els "PREMIS FINANCES PER A TOTHOM", així com la seva avaluació i divulgació posterior dels guanyadors d'aquests premis.
 • Fer avaluacions del programa d'educació financera per part dels centres d'ensenyament, així com demanar les opinions del professorat involucrat en el programa amb l'objectiu d'ampliar els materials i recursos. En aquest sentit, dur a terme enquestes sobre cultura financera per identificar les àrees de coneixement susceptibles de reforç, amb l'objectiu d'establir la base sobre la qual mesurar l'efectivitat dels programes d'educació financera.
 • Gestionar les sol·licituds formulades per l'Usuari perquè s’imparteixin els diversos cursos de formació en matèria d'educació financera, programa escolar i concurs.
 • Gestionar la subscripció a la newsletter del Pla d'Educació Financera i la seva remissió posterior.
 • Gestionar les seves sol·licituds de contacte amb Banc d'Espanya i CNMV dins de l'àmbit del Pla d'Educació Financera a través dels canals que s’han disposat amb aquesta finalitat.

Les dades de l'Usuari s’han de conservar durant el termini necessari per al compliment de cada finalitat descrita o fins que l'Usuari en sol·liciti la baixa a Banc d'Espanya i CNMV, s'oposi o revoqui el seu consentiment.


Quines dades de l'usuari tractaran Banc d'Espanya i CNMV com a corresponsables del tractament?

Banc d'Espanya i CNMV podran tractar les categories de dades següents, en funció de la sol·licitud que hagi fet l’Usuari:

 • Dades identificatives: nom, cognoms
 • Dades de contacte: Adreça postal, telèfon mòbil, adreça de correu electrònic.
 • Identificadors d'IT: Adreça IP.
 • Document nacional d'identitat o un altre document acreditatiu.
 • Dades de geolocalització.
 • Dades de característiques personals: data de naixement, sexe, nacionalitat.


En cas de registre i/o accés mitjançant un compte de tercers, Banc d'Espanya i CNMV poden recopilar i accedir a certa informació del perfil de l'Usuari de la xarxa social corresponent, únicament per a finalitats administratives internes i/o per a les finalitats que s’han indicat abans.

En cas que l'Usuari faciliti dades de tercers, manifesta que disposa del consentiment d’aquests i es compromet a traslladar a l'interessat, titular d'aquestes dades, la informació que conté aquesta Política de Privacitat, i eximeix Banc d'Espanya i CNMV de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, Banc d'Espanya i CNMV poden dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d'acord amb la normativa de protecció de dades.


Quina és la legitimació del tractament de les teves dades?

Els tractaments de dades necessaris per al compliment de les finalitats referides que necessiten el consentiment de l'Usuari per dur-se a terme, no s’efectuaran si no es disposa d’aquest consentiment.

Així mateix, en el cas que l'Usuari retiri el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats anteriorment. Igualment, hi pot haver determinades limitacions a la retirada esmentada, quan aquesta afecti el tractament de dades de tercers.

Per revocar aquest consentiment, l'Usuari pot contactar amb Banc d'Espanya i CNMV a l’adreça derechospd@finanzasparatodos.es, amb la Referència "Protecció de Dades".

Així mateix, en els casos en què calgui tractar les dades de l'Usuari per complir una obligació legal o per executar la relació contractual existent entre Banc d'Espanya i CNMV i l'Usuari, el tractament estaria legitimat pel fet de ser necessari per al compliment d'aquestes finalitats. Per la seva banda, el tractament dut a terme per fer enquestes i/o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per Banc d'Espanya i CNMV i/o a la percepció de la seva imatge com a entitat, s’ha de dur a terme sobre la base de l'interès legítim dels corresponsables.


A quins destinataris es comunicaran les dades de l'usuari?

Les dades de l'Usuari es podran comunicar a:

 • Terceres entitats col·laboradores del Pla d'Educació Financera a conseqüència del desenvolupament necessari del programa.
 • Administracions Públiques, en els casos que preveu la Llei.
 • Organitzacions internacionals directament implicades en tasques de promoció, difusió de l'educació, tant general com financera, de les quals formen part CNMV o Banc d'Espanya com a promotors del Pla d'Educació Financera.


En el marc de la política de comunicació del Pla d'Educació Financera, pot ser necessari que els corresponsables difonguin informació a través dels perfils de Twitter, Facebook, YouTube i LinkedIn de Finances per a Tothom i altres comunicats de premsa. En el cas que, juntament amb la informació difosa, es plantegi la inclusió de dades personals i fins i tot la difusió d’imatges personals, caldrà sempre el consentiment de l’Usuari.


Responsabilitat de l’Usuari

L’Usuari:

 • Garanteix que les dades facilitades a Banc d'Espanya i CNMV són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquest efecte, l'Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i ha de mantenir la informació facilitada convenientment actualitzada, de tal manera que respongui a la seva situació real.
 • Garanteix que ha comunicat als tercers dels quals faciliti les dades, en cas de fer-ho, els aspectes que conté aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Banc d'Espanya i CNMV per a les finalitats assenyalades.
 • És responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a Banc d'Espanya i CNMV o a tercers.


En el cas que l'Usuari sigui menor d'edat o tingui limitada la capacitat d'obrar, les garanties descrites abans recauran en els qui en tinguin la representació d'acord amb el que estableix la normativa vigent.


Comunicacions comercials i promocionals

Una de les finalitats per a les quals Banc d'Espanya i CNMV tracten les dades de l'Usuari és la tramesa de comunicacions informatives o promocionals, per mitjans electrònics i/o convencionals, amb informació relativa a activitats, serveis, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris exclusivament relacionades amb l'àmbit d'actuació del Pla d'Educació Financera.

Sempre que es faci alguna comunicació d'aquesta mena, aquesta s’ha de dirigir exclusivament als Usuaris que n’hagin autoritzat la recepció i/o que no hagin manifestat prèviament la seva negativa a rebre-les. Per dur a terme la tasca anterior, Banc d'Espanya i CNMV poden analitzar les dades obtingudes, a fi d'elaborar perfils d'Usuari que permetin definir amb més detall els productes que puguin ser del seu interès.

En cas que l'Usuari vulgui deixar de rebre comunicacions informatives o promocionals per part de Banc d'Espanya i CNMV, pot sol·licitar la baixa del servei enviant un correu electrònic a l’adreça derechospd@finanzasparatodos.es, indicant la seva negativa a rebre-les mitjançant l'opció de baixa proporcionada en cada una de les comunicacions comercials que es remeten.


Dades de geolocalització

Algunes de les funcionalitats del Lloc Web permeten la geolocalització del dispositiu (Tauleta, Telèfon intel·ligent, etc.) en què estigui instal·lat.

L’Usuari pot desactivar aquesta opció directament en el mateix dispositiu, però, la desactivació d'aquesta opció pot impedir utilitzar algunes de les funcionalitats del Lloc Web.


Exercici de drets

L’Usuari pot enviar un correu electrònic a l'adreça derechospd@finanzasparatodos.es amb la referència "Protecció de Dades", adjuntant-hi fotocòpia del seu document d'identitat o passaport en vigor, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 • Revocar els consentiments atorgats, sempre que aquests no afectin terceres persones o altres participants;
 • Obtenir confirmació sobre si Banc d'Espanya i CNMV estan tractant dades personals que es refereixen a l’Usuari o no;
 • Accedir a les seves dades personals; Rectificar les dades inexactes o incompletes;
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir;
 • Obtenir, de Banc d'Espanya i CNMV, la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions que preveu la normativa de protecció de dades;
 • Obtenir intervenció humana, expressar el teu punt de vista i impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de Banc d'Espanya i CNMV;
 • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.

Així mateix, s’informa l'usuari que si considera vulnerats els drets sobre les seves dades personals, en qualsevol moment pot interposar una reclamació davant l'Autoritat de control competent i, prèviament, si ho considera oportú, es pot adreçar als DPD del Banc d'Espanya i la CNMV a l’adreça dpd@finanzasparatodos.es.


Mesures de seguretat

Banc d'Espanya i CNMV tractaran les dades de l'usuari en tot moment de manera absolutament confidencial i guardant el deure de secret preceptiu respecte d’aquestes, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació, i a l’efecte adoptaran les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades.

(Actualitzat el 26 de febrer de 2019)