Saltar al contenido principal Saltar al contenido principal

Avís Legal

El Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors es reserven el dret a eliminar o suspendre la difusió d'aquesta pàgina web, totalment o parcialment, i a modificar-ne l’estructura i el contingut sense avís previ, i fins i tot poden limitar-ne o no permetre’n l'accés. El propòsit del Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors és mantenir la qualitat i l’actualització de la informació continguda, així com tractar d'evitar, en la mesura del possible, errors causats per fallades tècniques. No obstant això, no garanteixen que aquest servei contingui en tot moment informació correcta i actualitzada, ni asseguren que aquestes fallades tècniques no puguin interrompre’l o afectar-lo.

[1] Tota la informació que proporciona el Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors a través d'aquesta pàgina web, en qualsevol format, està destinada exclusivament a orientar la ciutadania i a intentar ajudar-la a resoldre els seus dubtes en els temes sobre els quals s'informa. És a dir, aquesta informació té una finalitat merament informativa o orientadora i, per tant, no és vinculant per a la resolució de procediments administratius ni conté cap suggeriment, invitació o recomanació a fer inversions, dipòsits o contractar cap mena de servei financer.

El Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sigui a través d'enllaços o de qualsevol altre mitjà d'interconnexió, només faciliten l'accés al contingut de pàgines web que els són alienes amb aquesta finalitat orientadora que s’ha descrit abans, sense que en cap cas es pugui suposar que les avalen, les confirmen o hi presten qualsevol classe de validació.

En conseqüència, ni el Banc d'Espanya ni la Comissió Nacional del Mercat de Valors no responen: dels danys o perjudicis causats per decisions preses sobre la base de la informació difosa per aquest mitjà; ni de possibles inexactituds, omissions o errors que aquest contingui; ni dels problemes que s'originin per l'ús d'aquest lloc web o un altre de connexió externa; ni dels danys i/o perjudicis en el programari o maquinari de la persona usuària que derivin de l'accés a aquest lloc, o de la descàrrega de programes o fitxers que s’hi difonguin. Tampoc no garanteixen que qualsevol informació disponible en aquest lloc web reprodueixi exactament els documents publicats en paper, ni se’n responsabilitzen, ni responen dels enllaços i referències a altres llocs web.

[2] En relació amb la propietat intel·lectual dels continguts d’aquesta pàgina web, és a dir, els textos, logotips, fotos i elements gràfics que constitueixen el lloc web i es difonen a través d'aquest, així com la seva forma de presentació, són titularitat exclusiva del Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que n’ostenten tots els drets d'explotació, directament o a través d'acords amb tercers. Amb caràcter general, el Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors no concedeixen cap llicència d'ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial o intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc web, excepte acord exprés per escrit amb tercers, i es reserven el dret de modificar o limitar en qualsevol moment les condicions d'ús de la informació que es publica en el seu lloc web i que es descriuen a continuació:

  • Els usuaris d'aquest lloc web poden fer lliure ús privat de la informació obtinguda directament del web, fins i tot fer-ne còpies en memòria local (RAM) o altres dispositius d'emmagatzematge temporal. En els altres casos en què es faci servir la informació per a usos que no siguin meres consultes d'ús privat, aquesta utilització s'autoritza només si es respecten i compleixen les condicions següents:
    • La distribució o reproducció de la informació que es difon en aquest lloc web s’ha de fer fidelment, sense manipular ni alterar-ne els continguts i sempre s’ha d’esmentar com a font el Pla d'Educació Financera del Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
    • Quan la informació s'incorpori a documents o altres mitjans que es vulguin vendre o cedir de manera no gratuïta, la persona física o jurídica que la publiqui o difongui en qualsevol suport ha d'informar els compradors i/o cessionaris que la informació es pot obtenir sense cap càrrec a través d'aquest lloc web, tant abans que paguin qualsevol subscripció o preu com cada vegada que posin a la seva disposició la informació agafada d'aquest lloc web.
    • La informació obtinguda d'aquest lloc web es pot utilitzar per fer càlculs que l’usuari vulgui difondre (per exemple, mitjançant ajustos periòdics de les dades estadístiques, càlculs de taxes d'evolució), sempre que s'indiqui de manera inequívoca en difondre aquests càlculs, que s'ha utilitzat com a font el Pla d'Educació Financera del Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
    • Quan hi hagi vincles des de qualsevol lloc web a aquest lloc web o a qualsevol de les seves pàgines internes, les pàgines corresponents han d'aparèixer en una finestra independent i ser l'únic element a la pantalla (per exemple, no han d'aparèixer dins del marc d'un altre lloc web).
  • Les persones usuàries es comprometen a utilitzar aquest lloc web i els seus serveis respectant les condicions que s’han exposat i el Pla d'Educació Financera del Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors es reserva totes les accions legals que li puguin correspondre per exigir les responsabilitats de qualsevol mena que es derivin del seu incompliment.

La persona usuària, en accedir o utilitzar aquest lloc web, dona el seu consentiment i, per tant, s’adhereix a les condicions que s’han exposat abans.