Saltar al contenido principal Saltar al contenido principal

Avís Legal

El Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors es reserven el dret a eliminar o suspendre la difusió d'aquesta pàgina web, total o parcialment, i de modificar la seua estructura i contingut sense previ avís, podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta. El propòsit del Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors és mantindre la qualitat i actualització de la informació continguda, així com tractar d'evitar, en la mesura del possible, errors causats per fallades tècniques. No obstant això, no garanteixen que aquest servei continga en tot moment informació correcta i actualitzada, així com que no puga ser interromput o afectat per aquestes fallades tècniques.

[1] Tota la informació que proporciona el Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors a través d'aquesta pàgina web, en qualsevol format, està destinada exclusivament a orientar als ciutadans i a intentar ajudar-los a resoldre els seus dubtes en els temes sobre els quals s'informa. Això és, aquesta informació té finalitat merament informativa o orientadora i, per tant, no és vinculant per a la resolució de procediments administratius ni conté suggeriments, invitacions ni cap recomanació per a realitzar inversions, depòsits o contractar cap servei financer.

El Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors, ja siga a través d'enllaços o de qualsevol altre mitjà d'interconnexió, només faciliten l'accés al contingut de pàgines web alienes a ells amb aquesta finalitat orientadora abans descrita, sense que en cap cas puga suposar-se que recolzen, confirmen, o presten qualsevol tipus de validació a aquestes.

En conseqüència, ni el Banc d'Espanya ni la Comissió Nacional del Mercat de Valors respondran: dels danys o perjudicis causats per decisions preses sobre la base de la informació difosa per aquest mitjà; ni de possibles inexactituds, omissions o errors continguts en aquest; ni dels problemes que s'originen per l'ús d'aquest lloc web o un altre de connexió externa; ni dels danys i/o perjudicis en el programari o maquinari de l'usuari que es deriven de l'accés a aquest lloc, o de la descàrrega de programes o fitxers difosos en ell. Tampoc garanteixen ni es responsabilitzen que qualsevol informació disponible en aquest lloc web reproduïsca exactament els documents publicats en paper, ni dels enllaços i referències a altres llocs web.

[2] En relació amb la propietat intel·lectual dels continguts en aquesta pàgina web, és a dir, els textos, logos, fotos i elements gràfics que constitueixen el lloc web i es difonen a través d'aquest, així com la seua forma de presentació, són titularitat exclusiva del Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que ostenten tots els drets d'explotació d'aquests, directament o a través d'acords amb tercers. Amb caràcter general, el Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors no concedeixen llicència d'ús ni cap autorització sobre els seus drets de propietat industrial o intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc web, excepte acord exprés per escrit amb tercers, i es reserven el dret de modificar o limitar en qualsevol moment les condicions d'ús de la informació que es publica en el seu lloc web i que es descriuen a continuació:

  • Els usuaris d'aquest lloc web podran fer lliure ús privat de la informació obtinguda directament d'ella, fins i tot la realització de còpies en memòria local (RAM) o altres dispositius d'emmagatzematge temporal. En els altres casos d'utilització de la informació per a usos que no siguen meres consultes d'ús privat, aquesta utilització s'autoritza només si es respecten i compleixen les següents condicions:
    • La distribució o reproducció de la informació que es difon en aquest lloc web ha de ser realitzada fidelment, sense manipular ni alterar els continguts i sempre ha de ser citat com a font el Pla d'Educació Financera del Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
    • Quan la informació s'incorpore a documents o altres mitjans que vagen a ser venuts o cedits de forma no gratuïta, la persona física o jurídica que la publique o difonga sota qualsevol suport, haurà d'informar els compradors i/o cessionaris, que la informació pot ser obtinguda lliure de càrrec a través d'aquest lloc web, tant abans que paguen qualsevol subscripció o preu, com cada vegada que posen a la seua disposició la informació presa d'aquest lloc web.
    • La informació obtinguda d'aquest lloc web es podrà utilitzar per a realitzar càlculs que es difonguen per l'usuari (per exemple mitjançant periòdics ajustos de les dades estadístiques, càlculs de taxes d'evolució), sempre que s'indique de manera inequívoca en difondre aquests càlculs, que s'ha utilitzat com a font el Pla d'Educació Financera del Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
    • Quan existisquen vincles des de qualsevol lloc web a aquest lloc web o qualsevol de les seues pàgines internes, les corresponents pàgines hauran d'aparéixer en una finestra independent i ser l'únic element en la pantalla (per exemple, no ha d'aparéixer dins del marc d'un altre lloc web).
  • Els usuaris es comprometen a utilitzar aquest lloc web i els seus serveis respectant les condicions exposades, reservant-se el Pla d'Educació Financera del Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors totes les accions legals que puguen correspondre-li per a exigir les responsabilitats de qualsevol tipus que es deriven del seu incompliment.

L'accés o utilització d'aquest lloc web per part de l'usuari implica el seu consentiment i, per tant, l'adhesió a les condicions exposades anteriorment.