Saltar al contenido principal
Buscar Buscador
Salir

Encuentra lo que estás buscando

Accessibilitat (vella)

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) s'ha compromès a fer accessible el lloc web de Finances per a Tothom de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d'ara endavant, Reial decret 1112/2018 ).

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.finanzasparatodos.es/va/inici


Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb l'RD 1112/2018 degut a les excepcions i a la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.


Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible a causa dels motius següents:

 • Manca de conformitat amb l'RD 1112/2018:
  • En aquesta declaració d'accessibilitat no es recullen les barreres de pàgines externes, tot i que formin part del procés de navegació.
  • El lloc web conté imatges sense contingut alternatiu.
  • Els documents PDF contenen imatges sense alternatives i manca de marcatge de taules i encapçalaments.
  • L'estructura dels encapçalaments de les pàgines conté alguns salts en la seva jerarquia.
  • La seqüència de navegació a través de teclat i lectors de pantalla pot no ser significativa.
  • Els documents PDF no contenen l'etiquetatge que indica l'ordre seqüencial de lectura als lectors de pantalla.
  • S'ha fet ús del color per transmetre informació sense oferir cap alternativa.
  • El contrast entre elements textuals i no textuals amb el fons pot ser també insuficient per a alguns usuaris amb discapacitat visual.
  • El redimensionament del text pot fer que alguns continguts quedin superposats.
  • S'hi han inclòs imatges de text.
  • Es podria perdre contingut o funcionalitat en algunes pàgines si l'usuari no navega fent scroll en dues dimensions.
  • Alguns elements no són accessibles a través del teclat.
  • Les etiquetes i els textos dels encapçalaments poden ser repetitius o incomprensibles per a tots els tipus d'usuaris i diferents del text de l'etiqueta del control de formulari.
  • El títol d'algunes pàgines no inclou el nom del lloc i la secció en què es troba l'usuari.
  • Hi ha pàgines en què els títols no en descriuen la temàtica o el propòsit.
  • El focus no segueix un ordre seqüencial.
  • El text d'alguns enllaços no aporta prou informació contextual.
  • Algunes pàgines no contenen elements que permetin localitzar continguts per múltiples vies (cercadors, mapa web, etc.).
  • Els textos dels encapçalaments i les etiquetes poden no ser comprensibles per a tots els usuaris.
  • El focus del teclat no sempre és visible.
  • En alguns documents PDF no s'ha marcat l'idioma general.
  • Algunes parts del web que estan en idiomes diferents del general no s'han marcat amb el canvi de llengua corresponent.
  • El canvi d'idioma dels textos d'algunes pàgines no s'ha marcat al codi font perquè els lectors de pantalla i els traductors automàtics el puguin detectar.
  • En alguns formularis hi poden mancar etiquetes i instruccions suficients.
  • El validador automàtic del Consorci W3C indica que hi ha errors al codi HTML i als fulls d'estil CSS.
  • Alguns elements interactius no són accessibles per als lectors de pantalla.
  • No es compleixen tots els criteris de la norma UNE EN 301549 v2.1.2.
 • Càrrega desproporcionada
  • No s'aplica.
 • Contingut que no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable
  • Hi podria haver fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat els requisits d'accessibilitat.

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració es va preparar el 30 de setembre de 2022.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació amb recursos externs feta pel mateix organisme.

Última revisió de la declaració: 12 de setembre de 2023.


Observacions i dades de contacte

Les comunicacions, les sol·licituds, les queixes i les reclamacions es refereixen a l'accessibilitat del lloc web Finances per a Tothom de la CNMV.

Si el que voleu és formular una reclamació o consulta davant d'una entitat financera supervisada per la CNMV, accediu a la secció “Inversors i educació financera” al portal web de la CNMV o a través del tràmit de la Seu electrònica “Reclamacions, queixes i consultes dels inversors”.


Comunicacions

Podeu fer comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del Reial decret 1112/2018) com ara:

 • Informar de qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.

 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.

 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora en relació amb l'accessibilitat del lloc web.

Aquestes comunicacions es poden fer a través de dues vies:


Sol·licituds d'informació accessible i queixes


També podeu sol·licitar que se us proporcionin en un format accessible els continguts publicats en aquest lloc web que estiguin exclosos de l'obligació de ser accessibles i formular queixes relatives als requisits d'accessibilitat (article 10.2.b del Reial decret 1112/2018) de la manera següent:

 • Enviament electrònic, a través del Registre electrònic de la CNMV (Seu electrònica), on haureu d'accedir a la secció “zona oberta” identificant-vos mitjançant els sistemes d'autenticació admesos. Posteriorment, haureu de seleccionar el tràmit Sol·licituds d'informació accessible, queixes i reclamacions sobre accessibilitat.
 • Presencialment al registre de la CNMV o per correu postal dirigint un escrit a:
  Unitat Responsable d'Accessibilitat
  Departament d'Estratègia, Innovació i Finances Sostenibles
  C/ Edison, 4, 28006 Madrid | C/ Bolívia, 56 (4a planta) 08018 Barcelona

  Es facilita aquest Formulari de sol·licituds i queixes, que podeu utilitzar per formular una sol·licitud o queixa.

A la Sol·licitud d'informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, els motius i la petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

Les comunicacions, les sol·licituds i les queixes sobre accessibilitat d'aquest lloc web seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat del Departament d'Estratègia, Innovació i Finances Sostenibles. El termini per respondre a la persona interessada és de vint dies hàbils. Un cop transcorregut el termini màxim de resolució sense que s'hagi notificat la resposta, s'entendrà que la sol·licitud d'informació accessible no s'ha acceptat o que la queixa no s'ha considerat.


Procediment d'aplicació

Si, un cop feta una sol·licitud d'informació accessible o queixa, s'ha desestimat, no s'està d'acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix els requisits que preveu l'article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. De la mateixa manera, es podrà iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació es pot presentar de la manera següent:

 • Enviament electrònic, a través del Registre electrònic de la CNMV (Seu electrònica), on haureu d'accedir a la secció “zona oberta” identificant-vos mitjançant els sistemes d'autenticació admesos. Posteriorment, haureu de seleccionar el tràmit Sol·licituds d'informació accessible, queixes i reclamacions sobre accessibilitat.
 • Presencialment al registre de la CNMV o per correu postal dirigint un escrit a:
  Unitat Responsable d'Accessibilitat
  Departament d'Estratègia, Innovació i Finances Sostenibles.                                                                                                        C/ Edison, 4, 28006 Madrid | C/ Bolívia, 56 (4a planta) 08018 Barcelona
 • Es facilita aquest Formulari de reclamacions, que podeu utilitzar per formular una reclamació.

Les reclamacions sobre accessibilitat digital d'aquest lloc web les resoldrà la Direcció General de Política Estratègica i Afers Internacionals. El termini per respondre a la persona interessada és de dos mesos. Un cop transcorregut el termini màxim de resolució sense que s'hagi notificat la resposta, s'entendrà que la reclamació s'ha desestimat.


Documentació obligatòria

La presentació de sol·licituds, queixes i reclamacions sobre l'accessibilitat de llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils de la CNMV inicia un procediment administratiu. Per aquest motiu, a la sol·licitud, queixa o reclamació hi ha de quedar constància de la identitat de la persona interessada.

Quan la persona interessada sigui una persona física i la sol·licitud, queixa o reclamació sobre accessibilitat digital es presenti per correu postal o presencialment al registre de la CNMV:

 • Si es presenta en nom propi, cal adjuntar una còpia de totes dues cares del DNI, NIE, passaport o un altre document d'identificació vàlid de la persona interessada.
 • Si es presenta a través d'un representant, cal adjuntar una còpia de totes dues cares del DNI, NIE, passaport o un altre document d'identificació vàlid de la persona interessada i del representant, així com una còpia del poder o un altre document que n'acrediti la representació.

En les sol·licituds, queixes o reclamacions sobre accessibilitat digital que es presentin per correu postal o presencialment al registre de la CNMV en què la persona interessada sigui una persona jurídica, cal adjuntar una còpia de totes dues cares del DNI, NIE, passaport o un altre document vàlid que identifiqui la persona signant de la sol·licitud i una còpia del seu poder de representació o nomenament per actuar en nom de la persona jurídica.