Saltar al contenido principal
Buscar Buscador
Salir

Encuentra lo que estás buscando

Glossari

Tancar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z Cerca Cerca
A la par
Aquest terme s'aplica sobretot a accions i valors de renda fixa. Un títol s'emet o negocia a la par quan el preu efectiu coincideix amb el seu valor nominal. Veure VALOR NOMINAL.
Abonament en compte
És un ingrés, és a dir, l'anotació d'una quantitat de diners en l'haver d'un compte. Aquest abonament pot fer-se en efectiu, per xec, per transferència...
Acció
Valor mobiliari que representa una part proporcional del capital social d'una societat. Qui té accions és, per tant, soci propietari d'una empresa en proporció a la seua participació. L'accionista és sempre l'últim a cobrar en cas de liquidació de la companyia (després dels treballadors, els creditors i els propietaris de bons o obligacions). Veure DIVIDEND i DRET D'ASSISTÈNCIA I VOT.
Accionista
És el titular d'accions, el co-propietari d'una empresa. Veure ACCIÓ.
Accionista minoritari
Terme utilitzat per a designar al xicotet accionista en general, és a dir a aquells accionistes que tenen escassa o nul·la capacitat d'influir en la companyia (llevat que actuen de forma agrupada).
Actiu
Des del punt de vista d'una societat, els actius, són el conjunt dels seus béns (immobles, mercaderies, etc.) i drets de cobrament (el que li deuen).
Actiu financer
Valor que acredita la titularitat de determinats drets econòmics (accions, diners en efectiu, depòsits, valors de renda fixa, etc.).
Actiu fix
També denominat immobilitzat. Està integrat pels béns i drets d'una empresa que no estan destinats a la venda, sinó a assegurar el seu funcionament i continuïtat. Aquest tipus d'actiu es caracteritza per la seua permanència en l'empresa durant un període llarg, normalment superior a dotze mesos. Aquests actius s'amortitzen durant tota la vida del bé.
Actiu sense risc
Actiu financer amb un rendiment conegut i cert, emés per una entitat o organisme sobre la capacitat del qual per a complir amb les seues obligacions de pagament no existeixen dubtes. Tradicionalment, l'actiu sense risc s'associa al deute públic a curt termini emés pels països desenvolupats (per exemple, una Lletra del Tresor).
Agència de qualificació creditícia
Entitat especialitzada en l'anàlisi de valors i empreses, a les quals posa notes sobre la seua solvència financera. Si una agència posa a una companyia una nota molt alta, indica que aquesta empresa té gran capacitat per a pagar els seus deutes, tant a llarg com a curt termini. Les conclusions d'una agència de qualificació sobre la capacitat d'una companyia per a fer front a les seues obligacions financeres es plasmen en el ràting. El ràting és un instrument que permet als inversors valorar el risc d'una entitat (una empresa o un Estat) que emet deute o renda fixa. Les agències de qualificació més conegudes internacionalment són tres: Standard & Poor’s, Fitch-IBCA i Moody’s. La seua influència en el sector financer és enorme. Una rebaixa en la qualificació creditícia d'una companyia cotitzada pot suposar una sensible caiguda en la seua cotització en borsa i també en el preu del deute emés per aquesta empresa. Veure QUALIFICACIÓ DE SOLVÈNCIA.